Welcome!

Applying the tools of economics for a better understanding of the Russian economy and society.
Photo: Laura Malmivaara/SiltalaBibliography

Arvolaki ja sosialismi. Sosiologia 1973:5, 216-225

Onko Marxin arvoteoria sosialismin hintateoria? Kansantalouden Aikakauskirja 1973:4, 278-290

Marxin arvoteoriasta ja sen tulkitsemisesta. Taloustieteellisen seuran vuosikirja 1975, 44-58

Todellinen hinta ja luonnollinen hinta: Adam Smith ja arvoteoria. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1976:2, 176-192

Kaksi kriittistä kommenttia marxilaiseen keskustelumme. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita n:o 59, 1977-10-17

Valmisteltu puheenvuoro August Lepän esitelmään 26.4.1978. Taloustieteellisen seuran vuosikirja 1978, 174-177

Yksityisajattelija, reaalinen sosialismi ja maailmanhistoria: Rudolf Bahro taloustieteilijänä. Tiede ja edistys 1978:4, 32-40

Neuvostoliittolaisen taloustieteen kehityksestä ja tutkimussuunnista. Tiede ja edistys 1979:2, 62-65

P. Kosonen, P. Sutela ja J. Willner: Keskustelua marxilaisesta arvoteoriasta. Tutkijaliiton julkaisusarja 9, 1979

Stalin. Välttämättömyyskö? Hälläpyörä 1979:4, 9-17

(Jukka Pekkarinen &): Kansantaloustiede. Johdatus perusteisiin, WSOY, 1980

Kansantalouden suunnittelun perusongelmat. Tiede ja edistys 1982:1, 56-59

(Jukka Pekkarinen &): Kansantaloustiede 1, WSOY, 1982, 216 s. (Useita painoksia ja laitoksia myöhempinä vuosina / Various printings and editions in later years)

(Jukka Pekkarinen &): Kansantaloustiede 2, WSOY, 1982, 359 s. (Useita painoksia ja laitoksia myöhempinä vuosina / Various printings and editions in later years)

(Jukka Pekkarinen &): Yhteiskuntatalouden perusteet, WSOY, 1982, 183 s. (Useita painoksia ja laitoksia myöhempinä vuosina / Various printings and editions in later years)

Neuvostotalouden periaatteet, WSOY, 1983, 170 s.

(Jukka Pekkarinen &): Nationalekonomi. WSOY, 1983, 224 s.

Marx, minä ja kansantaloustiede. Tiede ja edistys 1983:2, 75-77

Neuvostoliiton taloustieteen kehityssuuntia. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1983:3, 307-313

Neuvostoliiton taloudellinen kehitys 1965-1982. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Katsaus 1984:1, 39-47

Supervallan heikko kohta: maatalous. Suomen Kuvalehti 1984:16, 73-76

Socialism, Planning and Optimality. A Study in Soviet Economic Thought. SSF Comment. Scient. Soc. 25, 1984, 230 s.

Sosialismi, suunnittelu ja optimaalisuus. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1984:4, 399-401

Socialism, optimality and planning. Lectio precursoria at the University of Helsinki, September the 29th, 1984. Bulletin för Öststatsstudier i Norden, 1984:3, 3 s.

Sosialistiset maat ja informaatiovallankumous. Neuvostoliittoinstituutin julkaisusarja A 13, 1985, 25-36

(Jukka Pekkarinen &): Kansantaloustiede. Yhteiskuntatalouden perusteet, WSOY, 1985, 194 s.

Neuvostoliiton maatalous 1980-luvulla. Jyrki Iivonen, toim.: Näkökulmia nykypäivän neuvostoyhteiskuntaan, Finnpublishers, 1985, 61-79

Economic Incentives in Soviet Pre-War Economic Thought. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelu- ja tutkimusaloitteita, no 236, 1985, 38 s.

From Optimal Planning to Sofe and Beyond: Change in Soviet Economics. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelu- ja tutkimusaloitteita, no 237, 1985, 28 s.

Talous ja politiikka sosialismissa. Neuvostoliittolaisen itseymmärryksen opetukset. Politiikka 1985: 4, 267-276

Sosialistiset maat ja informaatiovallankumous. Sosialististen maiden tutkimuksen seminaari Espoon Keilaniemessä 25.-26.1984. Neuvostoliittoinstituutin julkaisusarja A 13, Helsinki 1985, 25-36

An information revolution in Soviet socialism? Nordic Journal of Soviet and East European Studies (1985):2, 51-78

Neuvostoliiton investointitoiminnan ongelmia. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1986:4, 352-360 Uuden tekniikan haaste neuvostotaloudelle. Ulkopolitiikka 1986:4, 49-55

Äntligen reform av sovjetekonomin? Finsk Tidskrift 1986:10, 550-560

Neuvostotalouden vaikeuksien vuodet. Tie Gorbatshovin talouspolitiikkaan. Tutkijaliitto 1987, 207 s. Neuvostotalous uudistuu hitaasti. Ydin 1987:3, 26-29

(Anssi Sinnemäki): Sunnittelun ja markkinoiden Skylla ja Kharybnis eli oja ja allikko. Pekka Sutelan haastattelu. Kulttuurivihkot 1987:3, 46-48

Svårigheterna med Gorbatshovs ekonomiska reform. Nordisk Øst-Forum, 1987:4, 66-72

Economic Incentives in Soviet Pre-War Economic Thought. Stefan Hedlund, ed.: Incentives and Economic System. Croom Helm, 1987, 151-177

Introduction. Nordic Journal of Soviet & East European Studies, 1988:1, 1-9 Nykyisen neuvostopolitiikan syvin olemus. Tiede & Edistys 1988:2, 109-120

Soviet economic slowdown once more. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita no 260, 1988, 26 s.

Femton lantbruksekonomiska experter rehabiliterade i Sovietunionen. Nordisk Øst-Forum, 1988:1, 39-44

Soviet investments and the decline of economic growth. Nordic Journal of Soviet & East European Studies, 1988:2, 99-115

Neuvostomaatalouden uudistus. Maataloustieteen päivät. Suomen maatalous-tieteellisen seuran tiedote no 11, 1988, 160-164

Itä-Euroopan taloudellinen uudistuminen. Unitas, taloudellinen neljännesvuosijulkaisu 1989:2 (julkaistu myös englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi)

Onko NEP uuden sosialistisen talouden malli? Kanava 1989:3, 158-161

Ideology as a means of economic debate or the strange case of objective economic laws of socialism. Yearbook of East European Economics 1989:1, 198-220

Economic policy in reformed economies: A discussion. Economic Reforms in the European Centrally Planned Economies, Economic Studies 1989:1, 217-218

Itä-Euroopan siirtyminen markkinatalouteen. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1989:4, 440-452

A szovjet beruházások ésa gazdasági növekedés hanyatlása. Külgazdaság 1990/6, 34-47

Itä-Euroopan taloudellinen murros. Kansallis-Osake-Pankki, Taloudellinen katsaus 1990:2, 19-22

Sosialismista kapitalismiin. Tiede 2000, 1990:7, 48-49

Itä-Euroopan siirtyminen sosialismista kapitalismiin. Risto Kolanen ja Kalevi Suomela (toim.), Uusi Eurooppa - Haaste vasemmistolle. Tammi, 1990, 63-87

Gorbachev's Economic Advisers. A Comparative Analysis of their Economic Thinking. Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Köln 47, 1990, 43 s.

The Marketization of Eastern Europe. Ronald J. Hill and Jan Zielonka, eds.: Restructuring Eastern Europe: Towards a New European Order. Edward Elgar 1990, 59-75

Comment on Janos Kornai. Oleg T. Bogomolov, (ed.).: Market Forces in Planned Economies. Macmillan 1990, 68-71

Opening up of the Soviet Economy. Vilho Harle and Jyrki Iivonen (eds.), Gorbachev and Europe. Pinter 1990, 153-168

Rationalising the centrally managed economy: the market. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita No. 297, 14.8.1990, 51 s. (julkaistu myös / also published in: The Economist of Lithuania 1991:3, 25-28)

All the president's men: the economic views of Leonid Abalkin, Nikolai Petrakov and Stanislav Shatalin. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita No. 298, 14.8.1990, 40 s. (julkaistu myös ( also published in: The Economic Views of Gorbachev's Advisers: Leonid Abalkin, Nikolai Petrakov and Stanislav Shatalin. Communist Economies and Economic Transformation, 1991:1, 105-119)

Keskussuunnittelusta markkinatalouteen. Pankko 1991:1, 4-6

Economic Thought and Economic Reform in the Soviet Union. Cambridge University Press, 1991, 194 p.

(Seija Lainela &): Yksityistäminen itäisessä Euroopassa (Privatization in Eastern Europe). Suomen Pankki, 1991.

(Seija Lainela &): Neuvostoliiton talouskehitys ja talousjärjestelmän muutos vuonna 1990. Suomen Pankki, 1991, 23 s.

SEV - yhteistyötä vailla tuloksia ja tulevaisuutta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. The Research Institute of the Finnish Economy, Sarja B 69 Series, Helsinki, 1991, 69 s.

Neuvostoliitto, Itäinen Eurooppa ja Suomi. (Pekka Sinko ja Pekka Sutela, toim). VATT Julkaisuja 2, Helsinki, 1991.

(& Seija Lainela): Neuvostotalous murenee suunnittelun ja markkinoiden välissä. Tietoaika 1991:5, 4-7 Neuvostoliiton taloudelliset näkymät. Paasikivi-Seuran monistesarja No. 101, Helsinki, 1991, 9-21 Sovjetunionens ekonomi och handel med Finland. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1991:4, 201-206

The Role of the External Sector in Transition. (Anders Åslund, ed): The Post-Soviet Economy: Soviet and Western Perspectives (Anders Åslund, ed). Pinter 1992, 85-101.

Reformability of the ‘objective economic laws' of socialism. (Janos Matyas Kovacs and Marton Tardos, eds): Reform and Transformation in Eastern Europe. London and New York 1992, 177-191.

Doswiadczenia Finlandii w Finansowaniu Hadlu z Rosja i Republikami b. ZSRR. Rozliczenia dewizowe z Rosja I innymi republikami b. ZSRR. Warszawa 1992, 14-15.

Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland och de viktigaste OSS-länderna. Nordisk Ost-Forum1992:2, 14-19.

Venäjän ja tärkeimpien IVY-maiden lähivuosien taloudellisesta kehityksestä. ETLA Suhdanne 1992: 24-26. (Also in English: Economic Outlook for Russia and Major CIS Countries. The Finnish Economy 1992:2, 21-23.

Sosialismista liberalismiin. Hallinnon tutkimus 1992:3, 168-176.

"Mutta jos keskussuunnittelu olikin markkinoita". Tiede & Edistys 1992:2, 115-120.

Taloudellinen transitio Venäjällä. (Timo Piirainen, ed): Itä-Euroopan murros ja Suomi. Gaudeamus 1993, 61-78. (Myös: Idäntalouksien katsauksia 1993:1)

The Russian Economy in Crisis and Transition (Pekka Sutela, ed). Bank of Finland A:86, Helsinki 1993, 192 s.

Venäjän taloudellinen voima 2000-luvulla. (Petri Kekäle, toim): Venäjä ja Suomi 2000-luvulla. Helsinki 1993, 35-45. (Myös: Idäntalouksien katsauksia 1993:1)

Discussion on Repse. The Economics of New Currencies. London 1993, 211-215.

Liberalizálás és központositás pávialada as orosz külkereskdelembe. Külgazdaság 1993:10, 30-45.

Itäinen Eurooppa integraatiossa: ottopoika, sisarpuoli vai... TTT Katsaus 1993:1, 92-99. (Myös: Idäntalouksien katsauksia 1993:1)

Clearing, Money, and Investment: The Finnish Perspective on Trading with the USSR. Russian and East European Finance and Trade 1992-1993:4, 3-29.

Venäjä: talouspolitiikan ja poliittisen talouden kehitys. Kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuudet idän siirtymätalouksissa. Seminaari 10-11.9.1992. Helsinki 1993. 13s.

Venäjän tuleva vaikutus Suomessa. Kanava 1993:8, 486-489.

Venäjän talouden kriisi ja murros. Kosmopolis 1993:2, 15-34.

(Seija Lainele &) Baltian rahauudistukset. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1993:4, 449-466.

Miten käy Venäjällä ja Baltiassa? Tulevaisuuden näkymiä (Tielaitos - Tutkimuskeskus) 1993:4, 12-21.

(Seija Lainela &) Introducing New Currencies in the Baltic Countries. Review of Economies in Transition 1993:8, 5-32.

Uusi hanke entisen rupla-alueen kaupankäynnin monenkeskeistämiseksi. Idäntalouksien katsauksia 1993:5, 5-12.

Visioita Baltian talouksista. Hallinto 1993:4.5, 42-45.

 

Activities of the Russian Enterprises. Bank of Finland, Review of Economies in Transition - Idäntalouksien katsauksia 1994:8.

Suurin osa Venäjän 1600 pankista perustettiin siten, että yrityksen kassassa olevaa ylimääräistä rahaa alettiin kutsua pankiksi. Lenita Airisto: Voitontahto - Avain suomalaisten menestymiseen. Otava, 1994, 179-186

Clearing, Specialisation and Money: The Finnish Perspective on Trading with the USSR. (Siro Lombardini and Pier Carlo Padoan eds.): Europe between East and South. Kluwer 1994, 105-121

Russian foreign trade between liberalization and state control. (László Csaba, ed.): Privatization, Liberalization and Destruction - Recreating the Market in Central and Eastern Europe. Dartmouth 1994, 131-149

The Economic Transition in Russia. (Timo Piirainen, ed.): Change and Continuity in Eastern Europe. Dartmouth, 1994, 60-75

(& Seija Lainela). Perekhod k natsionalnoi valute v stranakh Baltii. Problemy teorii I praktiki upravleniya 1994:2, 34-38

Should Finland Join the European Union? Scandinavian Review 1994: Summer, 14-18

Russian Economic Overview (A confidential monthly newsletter), August 1994 - November 1996.

First years of economic transition in Baltics. Bank of Finland, Bulletin 1995:2, 11-13

But ... Does Mr. Coase Go to Russia? Bank of Finland, Review of Economies in Transition - Idäntalouksien katsauksia 1995:4.

Economics Under Socialism: the Russian Case. Bank of Finland, Review of Economies in Transition - Idäntalouksien katsauksia 1995:8, 5-21.

Policy making and the Evolution of Foreign Trade Regimes in Russia: 1991-1994. (János Gács and Merton J Peck, eds.): International Trade Issues of the Russian Federation. International Institute for Applied Systems and Analysis, 1995, 89-110

(& Seija Lainela): Escaping from the Ruble: Estonia and Latvia Compared. (Bruno Dallago and Giovanni Pegorotti, eds.): Integration and Disintegration in European Economies. Dartmouth 1995, 225-246

(Jukka Pekkarinen, &, Mirjam Koskela ja Soile Passoja): PROFIT - Kansantaloustiede, WSOY, 1995, 190 s.

Mitä olemme oppineet siirtymästä markkinoihin. Pontes Novi, Helsinki, 1995. Mida oleme õppinud turumajandustele üleminekust? Pontes Novi, Tartu, Etelä-Pohjalainen Osakunta, Pohjois-Pohjalainen Osakunta, Vasa Nation ja Eesti Üliõpilaste Selts 1995, 98-109.

Ukrainan ja Valko-Venäjän taloudet vuonna 1995. Suomen Pankki, Review of Economies in Transition - Idäntalouksien katsauksia 1996:2, 55-64

(Jukka Pekkarinen &): Nationalekonomi, WSOY 1996. 276 s. (Useita painoksia ja laitoksia / various printings and editions)

Euroopan unionin idänpolitiikka valintojen edessä. Talous & Yhteiskunta 1996:1, 30-37

Fiscal Federalism in Russia. (Bruno Dallago and Luigi Mittone, eds.): Economic Institutions, Markets and Competition - Centralization and Decentralization in the Transformation of Economic Systems. Dartmouth, 1996, 151-172

Siirtyminen markkinatalouteen - mitä olemme oppineet? (Pekka Isosomppi, toim.): Oppituoli, Helsingin Yliopisto, 1996, 134-141 (julkaistu myös / also published in Kansantaloudellinen aikakauskirja 1996:2, 218-222)

Maatalouden ongelmat eivät hellitä Venäjällä. Luonnonvara (Maa- ja metsätalousministeriön henkilöstö- ja tiedotuslehti) 1997:1, 14-16

The System of Bilateral Relations between Finland and Russia: Policies and Instruments. L'Evoluzione Della Russia E I Suoi Rapporti Con Alcuni Paesi Europei, Istituto Affari Internazionali, Laboratorio di Politica Internazionale, Gruppo Russia, 1997, 67-76

(Jukka Pekkarinen &): Kansantaloustiede, WSOY, 1997, 264 s.

(Seija Lainela &): Introducing New Currencies in the Baltic Countries. (Tarmo Haavisto, ed.): The Transition to a Market Economy. Transformation and Reform in the Baltic States. Edward Elgar, 1997, 66-95

The Reluctant Enthusiast: Finland and the European Union. (Randall W. Kindley and David F. Good, ed.): The Challenge of Globalization and Institution Building - Lessons from Small European Studies. Westview Press, 1997, 107-121

The World's Greatest Snow Castle. (Marie Lavigne, ed.): Almanac(h). Pau, 1997, 102-103

Economic Cooperation in the Eastern Baltic Sea Region: A Finnish View. Economic Developments and Reform in Cooperation Partner Countries: External Economic Relations with Particular Focus on Regional Cooperation. NATO, 1997, 131-146 (myös ranskaksi / also in French: Dans La Region Orientale de La Mer Baltique: Le Point de Vue de La Finlande)

(Niina Pautola &): Competitiveness and Market Integration: Eastern Enlargement of the EU: The Estonian Perspective. MOCT-MOST 1998:2, 121-141

The Role of Banks in Financing Russian Economic Growth. Post-Soviet Geography and Economies 1998:2, 96-124

(& Tuomas Komulainen): The crisis of the Russian financial system. Bank of Finland, Bulletin, 1998:11, 6-9

(Jouko Rautava &): Venäjä: Mahdollisuus vai uhka suomelle? PPT Katsaus 1998:4, 29-36

Hotbilder och utmaningar i Rysslands ekonomi. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1998:1, 5-14

(Tuovi Allén): Haastattelu: Nouseeko Venäjän talousmahti? Talous & Yhteiskunta 1998:4, 4-12

Idän talouksista siirtymätalouksiin. Markka & Talous 1998:2, 24-28. (Myös englanniksi / also in English: Bank of Finland, Bulletin, 1998: 5, 8-11 Venäläisten omaperäinen markkinatalous uudistumisen jarruna. Unitas 1998:3, 4-10

Privatization in the Countries of Eastern and Central Europe and of the Former Soviet Union. The United Nations University, World Institute for Development Economies Research, Working Papers No. 146, February 1998.

(& Vladimir Mau): Economics under socialism: the Russian case. (Hans-Jürgen Wagener, ed.): Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe. Routledge, 1998, 33-79

(Jukka Pekkarinen &): Mikrosta makroon, WSOY 1998, 217 s. (useita painoksia ja laitoksia / various printings and editions)

The Road to the Russian Market Economy: Selected Essays, 1993-1998. Kikimora 1998, 310 s.

Russia's Economic System. (Riitta Kosonen Asta Salmi eds.): Institutions and Post-Socialist Transition, Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja B-22, 1999, 11-31

Economic System and the Current Economic Crisis in Russia. (Vladimir Tikhomirov, ed.): Anatomy of the 1998 Russian Crisis. University of Melbourne 1999, 54-78

Russia: Rise of a Dual Economy. Transition 1999:5, 20-22

The Northern Dimension: Interdepence, specialisation and some popular misconceptions. Bank of Finland, BOFIT Online 1999:2.

The State and Future of the Economy. Suomen Pankki, BOFIT Online 1999:4.

The Financial Crisis in Russia. Suomen Pankki, BOFIT Online 1999:11.

Zur theoriebilden den Kraft des Faktischen: Russische und estnische Erfahrungen. (Hans-Hermann Höhmann, hg.): Spontaner oder gestalteter Prozeβ? Die Rolle des Staates in der Wirtschaftstransformation osteuropäicher Länder. Schriftenreihe des Bundesinstituts für ostwissenschafliche und internationale Studien, Band 38, 1999, 80-94

Ukrainan talouskatsaus 1998. Suomen Pankki, Review of Economies in Transition - Idäntalouksien katsauksia 1999:1.

(Jouko Rautava &): Venäjän taloudellinen tulevaisuus - nykypolitiikan synkeä kehitysmalli. Tilastokeskus, 1999, 378-394

(Markku Kivinen &): Introduction. (Markku Kangaspuro, ed.): Russia: More different than most. Kikimora 1999, 9-26.

Russia in the EU or Russia in Wonderland? Bank of Finland, BOFIT Russian Economy, The Month in Review 2000:3. Opinion.

EU Standards: Political Anchor for Russia? Transition 2000:2, 31-32

The Lure of the Authoritarian Temptation. Transition 2000:3-4, 28 (julkaistu myös / also published in BOFIT Russian Economy, The Month in Review 7.7.2000)

Venäjä vaalien jälkeen. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2000:2, 221-232 (julkaistu myös Suomen Pankin BOFIT Online 2000:4.)

Sosiaalinen pääoma ja transitioyhteiskunnat - kommentteja Michael Woolcockin artikkeliin. (Jouko Kajanoja ja Jussi Simpura toim): Sosiaalinen pääoma: Globaaleja ja paikallisia näkökulmia. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes 2000, 57-63

Social Capital in Transition Economies, Comments on Woolcock's Article. Social Capital, Global and Local Perspectives, Government Institute for Economic Research, Stakes 2000, 47-50

(Jouko Rautava &): Venäläinen markkinatalous. WSOY 2000, 351 s.

Suomen ja Venäjän väliset taloudelliset suhteet. (Tarmo Salo, toim.): UKK 100 - Juhlakirja Urho Kekkosen elämän työstä, vuosikirja No.13. UKK Perinneyhdistys, Keskustan lehtimiehet ja Nuoren Keskustan Liitto ry, 2000, 98-104

The financial crisis in Russia. The state and future of the economy. (Tuomas Komulainen ja Iikka Korhonen (toim.): Russian Crisis and its Effects, Kikimora 2000, 17-31 and 167-181

The Financial Crisis in Russia. (Joseph R. Bisignano, William C. Hunter and George G. Kaufman, eds.): Global financial crises: Lessons from recent events. Bank for International Settlements, Federal Reserve Bank of Chicago, 2000, 63-73

Overcoming the Transformation Crisis - Selected Issues and Policy Options in Russia. (Paul J.J. Welfens and Evgeny Gavrilenkov, eds.): Restructing, Stabilizing and Modernizing the New Russia, Economic and Institutional Issues, Springer, 2000, 333-343

(Iikka Korhonen, Niina Pautola, and Iliana Zloch-Christy &): Currency Boards in the Baltics. ( Iliana Zloch-Christy, ed.): Economic Policy in Eastern Europe, Were Currency Boards a Solution? 2000, 93-112

Russia: The State and Future of the Economy. (Krista Huhtala, ed.): Russias's Security Policy at the Turn of the Millennium. Maanpuolustuskorkeakoulu 2000, 34-35

(Jukka Pekkarinen &): Mikrosta makroon, WSOY 2000, 217 s. (useita painoksia ja laitoksia / various printings and editions)

Venäjän talouden kasvunäkymät. Suomen Pankki, BOFIT Online 2000:5

Putin's second year - and beyond. BOFIT Online, Russian Economy, The Month in Review 6.4.2001.

Finnish relation with Russia 1991-2001: Better than ever? Bank of Finland, BOFIT Online 2001:11.

Euroopan Venäjä-politiikan peruskysymyksiä. Sotilasaikakauslehti 2001:5, 29-32

The Economic Transition. Conference Report CR 2001-02 June 2001, National Intelligence Council, 10-13

Venäjän talouspolitiikka ja talouden näköalat lokakuussa 2001. Suomen Pankki, BOFIT Online 2001:10.

Managing capital flows in Estonia and Latvia. BOFIT Discussion Paper 17, 2001. (Julkaistu myös / also published in International Center for Economic Growth - European Center, Working Papers Nr. 8, January 2002.)

Wirtschaftspolitik: Etappen und Probleme. (Hans-Hermann Höhmann und Hans-Henning Schröder, Hg.): Russland unter neuer Führung, Politik, Witschaft und Gesellschaft am Beginn de 21. Jahrhunderts. Agenda Zeitlupe 2001, 134-144

The Future of the Baltic Sea Rim Area. (Jón Sigurðsson ed.): Eastwards, Nordic Investment Bank, 2001, 35-45. Myös ruotsiksi / also in Swedish: Östersjöområdets framtid. Redig. Jón Sigurðsson. I österled, Nordiska Investeringsbanken 2001, 33-44

Managing capital flows in Estonia, Latvia and Lithuania. Monthly Report 2, 2002. The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), 17-28

Baltic Sea Economic Space - vision or illusion? Baltic Sea Agenda 2002:1, 8-22

Ekonomicheskoe prostranstvo Regiona Baltiyskoe morya: videnie ili illuziya? Povestka dnya Regiona Baltiyskogo morya 2002:1, 8-22

Secrets of the Economic Success in the Baltic Countries. Carnegie Endowment (http://www.ceip.org /files/events/events.asp?EventID=440)

Kaifuku suru Roshia keizai - genjo to tenbo. Heisei 13 nendo Gaimushu ityaku kenkyu hokokusho. The Japan Institute of International Affairs 2002

Toteutuuko uusi Hansa: Euroopan unioni - Hansan jälkeläinen. (Päivi Heino ja Harri Westermarck, toim.): Studia Generalia, Itämeri, Pohjolan välimeri? Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta, kevät 2002, 83-91

Combining the incompatibles: fixed exchange rate, liberalization and financial development in Estonia. Bank of Finland, BOFIT Online 8, 2002.

Russia and the EU: a Common European Economic Space? (Atis Lejiņš, ed.): EU and NATO Enlargement in the Baltic Sea Region, October 4, 2002 Riga, Conference Proceedings, LAI - Latvian Institute of International Affairs, 79-83

Proximity Policy - Just Another Slogan? BOFIT Russian Economy, The Month in Review 2002:11

Combining the Incompatibles: Fixed Exchange Rate, Liberalisation and Financial Development in Estonia. (Urmas Sepp and Martti Randveer, eds.): Alternative Monetary Regimes in Entry to EMU. Bank of Estonia 2002, 305-326

Überwindung der russischen Transformationskrise: Ausgewählte Aspekte und Politikoptionen. ( Paul J. J. Welfens und Ralf Wiegert, Hg.): Transformationskrise und neue Wirtschaftsreformen in Russland. Physica-Verlag 2002, 83-95

How to escape the trap of resource-based development; Contrasting experiences. Ekonomitsheski Zhurnal Vysshei Shkoly Ekonomiki 2002:3, 315-323

Baltic Transition in Retrospect. Bank of Finland, BOFIT Baltic Economies Bimonthly Review 2003:2. Novyje vetri na Baltike. Sovremennaja Jevropa 2003:1, 85-93

EU:n Venäjä-politiikka - iskusanojen loputon paraati? Kanava 2003:1, 62-65

Kansakuntien varallisuuden arvoitus. Ulkopolitiikka 2003:3-4, 24-30

Itämeren piiri - Euroopan kasvukeskusko? Unitas 2003:4, 4-9

(Tuomas Komulainen, Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Jouko Rautava, &)

Russia: Growth prospects and policy debates. Bank of Finland, BOFIT Online 3, 2003.

Banking System, Soviet, GKOs, Monetary Overhang, Monetary System, Soviet, Ruble Control. James R. Millar, ed.): Encyclopedia of Russian History. Thomson Gale 2003, 120, 558-559, 957-959, 1307-1308

The Linen Divorce: Die baltischen Staaten und Ruβland. (Olga Alexandrova, Roland Götz und Uwe Halbach, Hg.): Ruβland und der postsowjetische Raum, Internationale Politik und Sicherheit 54 - Stiftung Wissenschaft und Politik/SWP, 2003, 256-275

Rossija i Jevropa; Nekotoryje aspekty ekonomitsheskih zaimootnoshenij. Moskovskij Tsentr Karnegi (Carnegie Endowment for International Peace), Gendalf, Moskva, 2003 (myös englanniksi / also in English: Russia and Europe. Carnegie Endowment for international Peace, Moscow Center)

The Russian Market Economy. Kikimora, 2003, 268 s.

Russia's growth prospects. (Christian Meier, Heiko Pleines und Hans-Henning Schröder, Hg.): Entwicklung der russischen Wirtschaft. Ökonomie - Kultur - Politik: Transformationsprozesse in Osteuropa. Festschrift für Hans-Hermann Höhmann. Edition Temmen, 2003, 242-259

How to escape the trap of resource-based development: Contrasting experiences. (J.G. Jasin, otv. red.): Modernizatsija ekonomiki Rossii - Itogi i perspektivy. Kniga 1. Gosudarstvennyi universitet Vysshaja shkola ekonomiki, 2003, 168-177

"Putinin järjestelmä" - Venäjä kohti markkinataloutta. Sotilasaikakauslehti 2004:5, 9-12

(Seija Lainela &): European Union, Russia, and TACIS. Bank of Finland, BOFIT Online 2004:2

(Tuomas Komulainen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Jouko Rautava &): Venäjän talous Putinin aikana. Suomen Pankki, BOFIT Online 4, 2004.

Putin auf dem Weg in die zweite Amtszeit, Machtsicherung und Politikgestaltung. Forschungsstelle Osteuropa, Arbeitspapiere und Materialen Nr. 59 März 2004, 62-65

Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsreformen: Langfristige Perspektiven der russischen Wirtschaftspolitik. Forschungsstelle Osteuropa, Arbeitspapiere und Materialen Nr. 62 , November 2004, 62-65

Venäjä: pieni mutta kukoistava talous. Talous & Yhteiskunta 2004:2, 23-27 (Jukka Pekkarinen &): Avain kansantaloustieteeseen, WSOY 2004, 220 s.

The Sweet World of Competitiveness. Antti Helanterä and Simon-Erik Ollus: Why they, why not we? An analysis of the competitiveness of Finland and Russia, Sitra, 2004, 145-148. Myös venäjäksi / also in Russian: Eto sladkoje slovo - konkurentosposobnost. Antti Helanterä i Simon-Erik Ollus: Potshemu Rossija ne Finljandija. Sravnitelnyi analiz konkurentosposobnosti. Serija Mezhstranovije sotsialno- ekonomitsheskije issledovanija. Moskva, Izdatelstvo Instituta ekonomiki perekhodnogo perioda, 2004, 9-13

(Tuuli Koivu &): Does Russia need a large financial system? (J.G. Jasin, otv. red.): Modernizatsija ekonomiki Rossii: Sotsialnyi kontekst. Kniga 1. Gosudarstvennyi universitet Vysshaja shkola ekonomiki, Moskva, 2004, 231-253

(Tuuli Koivu &): Financial Systems in Transition: Could Small Actually Be Beautiful? Eastern Economic Journal 2005:2, 265-283

Näkökulma: Maa joka keksi taloudellisen kasvun. Idäntutkimus 2005:2 , 65-66

EU, Russia, and Common Economic Space. Bank of Finland, BOFIT Online 2005:3

Did Putin's reforms catapult Russia to durable growth? BOFIT Online 2005 No.6.

(julkaistu myös: (Kari Liuhto ja Zsuzsanna Vincze, eds.): Wider Europe, Esa Print Oy, 2005, 47-69) Reformy Putina kak osnovanie ekonomicheskogo rosta. Zhurnal ekonomicheskoy teorii 2005:4, 54-79

Haben Putins Reformen Russland zu schnellem Wirtschaftswachstum verholfen? (Hans-Hermann Höhmann, Heiko Pleines und Hans-Henning Schröder, Hg.): Nur ein Ölboom? - Bestimmungsfaktoren und Perspektiven der russischen Wirtschaftsentwicklung. Forschungsstelle Osteuropa: Analysen zur Kultur und Gesellschaft im Östlichen Europa, 20, Münster 2005, 35-55

Finnish trade with the USSR: Why was it different? Bank of Finland, BOFIT Online 2005:7

Doing business in Russia. European Business Leaders Convention, 2005, Briefing papers, 14-17.

Jatkuuko Venäjän kasvu? Suomen Pankin Euro & Talous 2005:4, 14-22. Myös englanniksi / also in English: Will growth in Russia continue? Bank of Finland Bulletin 2005:4, 12-20

Maa, jossa en koskaan käynyt - The Land That I Never Visited. (Kimmo Sarje, toim.): Briefe aus Nirgendwo - Kirjeitä kadonneesta maasta - Letters from nowhere. Porin taidemuseo 2005, 180-206

(& Pentti Vartia, toim.): Kiina ja kasvun kivut. ETLA yhteistyössä Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BOFITin kanssa, 2005, 100 s.

(Matti Pohjola, Jukka Pekkarinen &): Taloustiede, WSOY 2006, 246 s.

Sosialismi ja arvolaki - 30 vuotta myöhemmin. (Vesa Oittinen, toim.): Marx ja Venäjä. Aleksanteri Papers 1, 2006, 165-186

Finnish Trade with the Soviet Union - Why Was It Different? (Gertrude Enderle-Burcel et al eds.): "Delicate Relationships" - Austria and Europe's Planned Economies. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 9, 2006, 311-330

(Tuuli Juurikkala, Vesa Korhonen, Simon-Erik Ollus, Merja Tekoniemi &): Kestääkö Venäjän kasvu? Suomen Pankki, BOFIT Online 2006:2.

Valkoisen miehen taakka. Kanava 2006:9, 595-599 Hyppy Venäjän huomasta. Ulkopolitiikka 2006:3, 58-63

The economic future of Russia. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 2007:1, 21-33

(Matti Pohjola, Jukka Pekkarinen &): Taloustiede, WSOY 2006, 246 s.

Venäjän taloudellinen tulevaisuus. (Visa Heinonen, Markus Jäntti ja Juhana Vartiainen, toim.): Kansantaloustiede, talouspolitiikka ja hyvinvointivaltio - juhlakirja Jukka Pekkarisen kunniaksi. Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 11, 2007, 132-142

Venäjän taloudellinen tulevaisuus. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2007:2, 186-198 Die ökonomische Zukunft Russlands, Osteuropa-Wirtschaft 2007:2, 156-170

The Folklore of Finland's Eastern Trade. Europe-Asia Studies 2007:1, 137-162

(Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Jouko Rautava, Heli Simola, Merja Tekoniemi &): New conditions for growth in Russia. Bank of Finland, BOFIT Online 2007:7. Suomeksi: Venäjän kasvun uudet ehdot. Suomen Pankki, BOFIT Online 2007:6.

ES i Rossiya: vozmozhno li vzaimodeystvie v ravnykh? Rossiya v globalnoy politike 2007:6, 62-68

(Iikka Korhonen, Seija Lainela, Heli Simola, Laura Solanko &): The challenges of the Medvedev era. Bank of Finland, BOFIT Online 2008:6. Suomeksi: Medvedevin kauden haasteet. Suomen Pankki, BOFIT Online 2008:5.

Neljä i-sanaa - ja viides. Suomen Pankki, Focus/Opinion - Asiantuntijan näkemys 2008:1.

(Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Heli Simola &): Venäjä vuoteen 2010 - Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin. Suomen Pankki, BOFIT Online 2008:2

Venäjän talous - satunnaisen skenaristin muistelmia. Futura 2008:2, 6-13

Russische Wirtschaft - überraschend dynamisch. Russlandanalysen 156, 08.02.2008, 2-5. Englanniksi/in English: Economic Growth Remains Surprisingly High. Russian Analytical Digest 38, 2 April 2008, 2-5

Venäjän talousnäkymät. Maanpuolustus 86, 2008, 33-35

Venäjän talouskasvu yllätti jälleen. Chydenius 2008:1, 16-20

Isoviha, Suomen sota, eurooppalainen Suomi. Kanava 2008:6, 63-66 Putinin salattu väitöskirja. Kanava 2008:2, 155-158.

Venäjän talous: kasvu ja rakennemuutos. (Lauri Honka et al, toim.): Venäjä vetää: näkökulmia yritysten Venäjä-yhteistyöhön. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007,

21-25 (in Russian: Ekonomika Rossii - rost i restrukturizatsiya. idem, 26-30)

Reciprocity in EU-Russian Relations. House of Lords, European Union Committee, 14th Report of Session 2007-2008: The European Union and Russia, 182-185

Soviet Economics after Stalin: Between Orthodoxy and Reformism. (Vincent Barnett and Joachim Zweynert, eds.): Economics in Russia. Ashgate 2008, 157-172

(Laura Solanko &): Too Much or Too Little Russian Gas to Europe? Eurasian Geography and Economics 2009:1, 58-74

Die wunderbare Schwierigkeit des Prognostizierungs. Russlandanalysen 182, 08.05.20009, 2-6

Russian Gas Problem Could Be Opportunity for Europe. European Affairs 2009:1-2, 38-39

Finland's Eastern Trade: What Do Interviews Tell? (Gertrude Enderle-Burcel et al, eds.): Gaps in the Iron Curtain. Jagiellonian University Press, 2009, 74-86

Russian Finance: Drag or Booster for Future Growth? (Morten Balling, ed.): Current Trends in the Russian Financial System. SUERF - The European Money and Finance Forum, Vienna 2009, 23-40

Venäjä kriisin jälkeen. Talous & yhteiskunta 3/2009, 46-51

How strong is Russia's economic foundation? Centre for European Reform Policy Brief, October 2009 (www.cer.org.uk)

Kaikki kaasun varassa. Talouselämä 38/2009, 35-38 Ryssland efter krisen. Nya argus 2009:8, 165-168

Suomalaisten menestystarinat. Studia Generalia: Suuriruhtinaskunnasta Itämeren kaasuputkeen. Helsingin Yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta, Helsinki 2010, 135-160.

Russia's response to the global financial crisis. Carnegie Policy Outlook, June 30, 2010

Prognose der russischen Wirtschaftsentwicklung 2010-2012. Russland-analysen Nr. 209, 05.11.2010, 2-4. Englanniksi / in English Russian analytical Digest No. 88, 29 November 2010, 2-4.

Venäjä ei ole pelastus. Petri Rouvinen, Pekka Ylä-Anttila, toim./eds. : Kriisin jälkeen. Taloustieto / Sitra 288, Helsinki 2010, 167-176.

Die russische Wirtschaft von 1992 bis 2008 - Entwicklungen und Herausforderungen. Heiko Pleines, Hans-Henning Schröder (Hrs.): Länderbericht Russland. Bundeszentrale f ̈r politische Bildung, Bonn 2010, 289-314.

Contribution, in Matching Ambitions and Realities: What Future for Russia? Canadian Security Intelligence Service, Ottawa 2010. Russia ́s Economic Prospects. Carnegie Endowment for International Peace Commentary, March 28, 2011.

Russia as a Normal Country. Elina Kahla, ed.: Between Utopia and Apocalypse. Essays on Social Theory and Russia. Aleksanteri Series 1/2011, 155-165.

Economics and Trade around Baltic Rim: Does Russia have a Strategy? Robert Nurick ans Magnus Nordenman, eds.: Nordic-Baltic Security in the 21st Century. The Regional Agenda and the Global Role. Atlantic Council, Washington D.C. 2011, 41-46.

Modernizatsiya - zametki ekonomista-lyubitelya. Rossiisko-Finlyanskoe partnerstvo v modernizatsii natsionalnyh ekonomik. Sbornik materialov. Suomeksi/ in Finnish: Modernisaatio - talousopin harrastajan merkintöjä. Ministerstvo Ekonomitsheskovo Razvitiya Rossiiskoy Federatsii. St. Petersburg, Venäjän yliopistojen graafinen yhdistys 2011, 55-68 (venäjäksi, in Russian), 63-75, (suomeksi, in Finnish).

The Political Economy of Putin´s Russia. Routledge 2012, 256 p.

The Underachiever: Ukraine´s Economy since 1992. The Carnegie Papers, March 2012, 26 p.

Ruplan maa, Siltala 2012, 382 p. (suomeksi, in Finnish).

Estonia: did the strategy of deep integration fail in the 2008/09 crisis. Paul Hare and Gerard Turley, eds. Handbook of the Economics and Political Economy of Transition. Routledge, London and New York 2013, 376-383.

Financial and Credit Markets, Michael Alexeev and Shlomo Weber, eds. The Oxford Handbook of the Russian Economy. Oxford University Press: Oxford 2013, 574-592.

Economic Policy, in Stephen K. Wegren, ed: Return to Putin's Russia: Past Imperfect, Future Uncertain. Rowman and Littlefield etc. 2013, 173-188.

Living on the Border of a Currecy Union: President Address. Comparative Economic Studies 55 (2013):4, 549-556.

Trading with the Soviet Union: The Finnish Experience 1944-1991. Kikimora 2014.

Venäjä: heikon valtion niukat vaihtoehdot - Professori Pekka Sutelan haastattelu: Heikki Taimio. Talous ja yhteiskunta 2014:4, 50-59 (suomeksi - in Finnish)

Sotakorvauksista idänkauppaan. In Hannu Rautkallio, ed. Suomen sotakorvaukset. Paasilinna 2014. 276-290 (suomeksi - In Finnish).

Lessons from Trade and Payments between Centrally-Managed Economies. CES Ifo Forum 17:4. (Winter 2016): 27—33.

 

IN ADDITION

opinion pieces, interviews, reviews and such